MTCW


Αναθεωρημένο Σχέδιο Υλοποίησης και Σχεδιασμός Δράσης:
Επιχορήγηση αγοράς καινούργιου ποδηλάτου για την Περίοδο 2022-2023


Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με αριθμό 92.006 ημερομηνίας 15.10.2021 ενέκρινε το Σχέδιο Κινήτρων για αγορά Ποδηλάτου για την περίοδο 2021 -2023.
Η πρώτη προκήρυξη του Σχεδίου Κινήτρων έγινε το Β’ Εξάμηνο του 2021 και είχε μεγαλύτερο από το αναμενόμενο ενδιαφέρον αφού μόνο στις πρώτες ώρες λειτουργίας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων είχαν υποβληθεί περισσότερες από 8000 αιτήσεις.
Βάσει των εμπειριών της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου και με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας μεγαλύτερης μερίδας των πολίτων για υποβολή και έγκριση αίτησης για αγορά ποδηλάτου, διαμορφώθηκε το παρόν αναθεωρημένο Σχέδιο Κινήτρων για αγορά ποδηλάτου.
Ο σχεδιασμός και οι λεπτομέρειες του πλάνου υλοποίησης παρουσιάζεται πιο κάτω.

Α. Αρμόδιος φορέας του Σχεδίου Επιχορήγησης αγοράς καινούργιου ποδηλάτου για την Περίοδο 2022-2023:

  Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και έργων.
Άλλες Ενέργειες:
  ● σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα υλοποιείται σε:
    - πληροφοριακό σύστημα / πλατφόρμα στο οποίο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις των ατόμων που επιθυμούν να λάβουν επιδότηση αγοράς ποδηλάτου και
    - ιστοσελίδα στην οποία θα προβάλλονται και θα προωθούνται όλες οι δράσεις του Σχεδίου Δράσης Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την Περίοδο 2022 – 2023 ( http://www.podilato.gov.cy/ )
  ● σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση δικαιούχων βάση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων του σχεδίου.
  ● το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων θα αξιολογεί τις αιτήσεις και θα ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά δαπανών που απαιτούνται για την καταβολή των επιδοτήσεων,
  ● το Τμήμα Δημοσίων Έργων του ΥΜΕΕ θα διασφαλίσει την τήρηση φακέλου του Σχεδίου Κινήτρων για περίοδο 5 χρόνων,
  ● το Τμήμα Δημοσίων Έργων του ΥΜΕΕ θα διαχειρίζεται και θα εποπτεύει γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης (Help Desk) για την ενημέρωση/καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων.
  ● το Τμήμα Δημοσίων Έργων του ΥΜΕΕ θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου και θα ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.


  Β. Ομάδες Διαχείρισης και Εξέτασης Ενστάσεων:


  1) Κατά την περίοδο Υποβολής αιτήσεων και έλεγχο Κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:

Η διαχείριση και εξέταση τυχόν ενστάσεων κατά την Υποβολή αίτησης και απόρριψης λόγο κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων θα γίνεται από ομάδα εξουσιοδοτημένων ατόμων που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των τμημάτων του Υφυπουργείου Πρόνοιας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Εκπροσώπους Τμημάτων/Διευθύνσεων του ΥΜΕΕ.

2) Κατά τη διάρκεια εξέτασης δικαιολογητικών για ολοκλήρωση της προσκόμισης χορηγίας εγκριθέντων αιτήσεων καθώς και μετά την αποπεράτωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας:
Η διαχείριση και εξέταση τυχόν ενστάσεων θα γίνεται από ομάδα εξουσιοδοτημένων ατόμων που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των ακόλουθων Τμημάτων/Διευθύνσεων του ΥΜΕΕ:
   α. Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
   β. Διεύθυνση Ελέγχου
   γ. Διοίκηση

Γ. Πλάνο Εφαρμογής, Πιστώσεις και Ύψος Επιδότησης ανά τύπο Δράσης:


Για το 2022 ο συνολικός προϋπολογισμός των 200.000 ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:
   (α) Αγορά καινούργιου / μη ηλεκτρικού ποδηλάτου €180.000
   (β) Αγορά τύπου ποδηλάτου για ΑμεΑ €20.000

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για οποιοδήποτε από τα πιο πάνω σκέλη του σχεδίου κινήτρων [ (α) ή (β) κατηγορία ποδηλάτου ] θα υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του όποιου υπολειπόμενου ποσού στο άλλο σκέλος.

Ύψος Επιδότησης:
  4. Για αγορά καινούργιου ποδηλάτου, το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα ανέρχεται στα €200 ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο ποσά είναι μικρότερο.
  5. Για αγορά τύπου ποδηλάτου για ΑμεΑ, το μέγιστο ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα €800 ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο ποσά είναι μικρότερο.

Το ύψος της επιδότησης θα υπολογίζεται βάσει της τιμής αγοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δ. Δικαιούχοι Επιδότησης :


Κύπριοι, Ευρωπαίοι και πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι 18 ετών και άνω και εμπίπτουν στα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια που παρουσιάζονται στην Παράγραφο Ε.

Μόνιμα διαμένοντες θεωρούνται:

  o Κύπριοι πολίτες με μόνιμη διαμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία
  o Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους που εξασφάλισαν δελτίο εγγραφής (Yellow Slip)
  o Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγονται στη Συμφωνία Αποχώρησης
  o Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Κύπριου πολίτη
  o Πολίτες τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες
  o Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια μετανάστευσης
  o Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα

     Ε. Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια Σχεδίου:
  1. Για αγορά καινούργιου / μη ηλεκτρικού ποδηλάτου:
     α. Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
     β. Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.
     γ. Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, όπως αυτό τροποποιείται η αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
     δ. Οικογενειακές Μονάδες με εξαρτώμενα τέκνα όπως ορίζονται στην περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νομοθεσία του 2002 (Ν. 167(I)/2002):
       i. οι οποίες έχουν ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 19.500€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
       ii. οι οποίες έχουν εξαρτώμενα δύο (2) τέκνα και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 39.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
       iii. οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τρία (3) ή περισσότερα τέκνα και έχουν ετήσια μικτά ακαθάριστα εισοδήματα μέχρι 49.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
  2. Για αγορά τύπου ποδηλάτου για ΑμεΑ:
   Κάτοχοι Ευρωπαϊκής κάρτας Αναπηρίας ή με προσκόμιση βεβαίωσης από την επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
· Αιτητές οι οποίοι αξιοποίησαν το Σχέδιο Επιχορήγησης Ποδηλάτου για την περίοδο 2021 και έχουν λάβει επιχορήγηση θα αποκλείονται αυτόματα από το σύστημα αιτήσεων για το 2022 και 2023.
· Κατά τη διάρκεια ισχύος του Σχεδίου Δράσης 2021 – 2023 ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα επιχορήγησης ενός ποδηλάτου το οποίο να μην ξεπερνά το κόστος αγοράς των €1.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τους τύπους πόλης, δρόμου και ορεινής, ενώ για τα ποδήλατα ΑμεΑ να μην ξεπερνά το κόστος αγοράς των €4.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

     Ζ. Επιλέξιμα Ποδήλατα
   1. Ποδήλατα Πόλης (City Bikes)
   2. Ποδήλατα Δρόμου (Road Bikes)
   3. Ποδήλατα Ορεινής (Mountain Bikes)
   4. Τύποι Ποδήλατων για ΑμεΑ

     Η. Ελάχιστες Προδιαγραφές
  1. Ποδήλατα Πόλης, Δρόμου Και Ορεινής
  Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018), το ποδήλατο θα πρέπει να πληρεί τις ελάχιστες πιο κάτω προδιαγραφές:

  (α) Δύο (2) ανεξάρτητα συστήματα φρένων, εκ των οποίων το ένα να λειτουργεί επί του εμπρόσθιου τροχού και το άλλο επί του οπίσθιου τροχού του ποδηλάτου:
  Νοείται ότι, σε περίπτωση τρίκυκλου, τετράκυκλου ή άλλου τύπου ποδηλάτου, τούτο κατά την εισαγωγή του στη Δημοκρατία ή την κατασκευή ή τη συναρμολόγησή του θα πρέπει να φέρει σύστημα ή συστήματα φρένων ικανού ή ικανών να το ακινητοποιούν σε εύλογη απόσταση από το σημείο ενεργοποίησής τους.
  (β) φανό λευκού ή κίτρινου φωτός προσαρμοσμένο μόνιμα ή προσωρινά στο πρόσθιο μέρος του ποδηλάτου, ο οποίος είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
  (γ) φανό σταθερού ή αναλάμποντος ερυθρού φωτός στο οπίσθιο μέρος του ποδηλάτου ο οποίος να είναι ορατός από απόσταση όχι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων:
  Τοποθέτηση στο οπίσθιο μέρος του ποδηλάτου ανακλαστήρα ή ανακλαστήρων ερυθρού χρώματος, πρόσθετα προς το φανό.
  (δ) ανακλαστήρες τοποθετημένους με τρόπο ώστε να αντανακλούν το φως προς τις δυο (2) πλευρές του ποδηλάτου.
  (ε) ειδικό καμπανάκι (κουδούνι) ποδηλάτου, κατάλληλο ώστε ο ήχος που παράγεται κατά τη χρήση του να καθίσταται αντιληπτός σε ικανοποιητική απόσταση, αλλά να μη φέρει οποιαδήποτε άλλη ηχητική προειδοποιητική συσκευή.


  2. Τύποι Ποδήλατων για ΑμεΑ

  α) Εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην παράγραφο Η1 πιο πάνω.
  β) Νοείται ότι οι τύποι ποδήλατων για ΑμεΑ θα πρέπει να είναι ποδήλατα τα οποία να αμβλύνουν την οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία του ανάπηρου ατόμου (τρίκυκλα ποδήλατα, διπλό ποδήλατο-tandem, χειρήλατα, ποδήλατο μεταφοράς αμαξιδίου). Τυχών τύποι ποδηλάτων ΑΜΕΑ που δεν περιγράφονται πιο πάνω θα χρειάζονται έγκριση από τον Κλάδο Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
  * Σημειώνεται ότι τυχών έγκριση επιτρεπόμενου τύπου ποδηλάτου για ΑμεΑ που δεν αναγράφεται πιο πάνω, πρέπει να προσκομιστεί πριν την λήξη περιόδου Υποβολής αιτήσεων.

Θ. Διαδικασία Αιτήσεων:

  5. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων που θα καθορίζεται από την Ομάδα Διαχείρισης των Δράσεων (για περίοδο δυο εβδομάδων). Οι αιτήσεις θα εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων του σχεδίου σε συνεργασία με εκπροσώπους Τμημάτων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις θα ταξινομηθούν στις προς έγκριση αιτήσεις.
   6. Θα δοθεί περίοδος 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων για υποβολή τυχών ενστάσεων που αφορά κοινωνικοοικονομικά κρητίρια στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 2.Α.
    7. Σε περίπτωση που υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, πέραν του προκαθορισμένου αριθμού αιτήσεων, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία για σκοπούς διαφάνειας θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας εφαρμογή σχεδιασμένη για διεκπεραίωση δίκαιης κλήρωσης, σε ζωντανή μετάδοση.

     Ι. Κατά την Υποβολή Αίτησης για Έγκριση Επιδότησης μέσω της πλατφόρμας θα ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία:


     Στοιχεία αιτητή / αιτήτριας:

       · Ονοματεπώνυμο
       · Διεύθυνση και Ταχυδρομικός Κώδικας
       · Αριθμός Τηλέφωνου
       · Ηλεκτρονική διεύθυνση
       · Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
       · Σε περίπτωση ΑμεΑ θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός Ευρωπαϊκής κάρτας Αναπηρίας ή βεβαίωση από την επιτροπή αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.
       · Επιλογή Κατηγορίας Κοινωνικοοικονομικών Κριτηρίων που εμπίπτει ο αιτητής (Μια εκ των προαναφερόμενων στην Παράγραφο Ε.1.

     Αποδεικτικά στοιχεία :
       · Για ξένους Υπηκόους και Πολίτες 3ων χωρών που Διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ένα από τα παρακάτω:
         Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της οικογένειάς τους – Δελτίο Εγγραφής MEU1, MEU2 και MEU3 (Yellow Slip)
         Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγονται στη Συμφωνία Αποχώρησης - Δελτίο Εγγραφής MUKW1, MUKW2 και MUKW3
         Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Κύπριου πολίτη: Άδεια διαμονής σε ισχύ Μέλους οικογένειας Κύπριου πολίτη – CY
         Πολίτες τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες – Άδεια διαμονής σε ισχύ Long Term Permit - LT
         Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια μετανάστευσης - Άδεια διαμονής σε ισχύ Immigration Permit - IP
         Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα - Άδεια διαμονής σε ισχύ Recognized Refugee – IPA
       · Κύπριοι Πολίτες, ένα από τα παρακάτω:
         ▪ Αντίγραφο του Κυπριακού Δελτίου Ταυτότητας ή
         ▪ Αντίγραφο Διαβατηρίου.
       · Πλαίσιο αποδοχής/συγκατάθεσης ότι η χορήγηση ποσού θα εγκριθεί μόνο εάν το κόστος αγοράς του ποδηλάτου δρόμου, πόλης και ορεινής δεν υπερβαίνει τα €1.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ενώ για αγορές τύπου ποδηλάτου για ΑμεΑ να μην ξεπερνούν τις €4.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανεξαρτήτως εάν υπάρχει έγκριση αίτησης.
        · Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και εξουσιοδότηση επαλήθευσης τους.
        · Συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για τους σκοπούς διεκπεραίωσης της αίτησης.
        · Συγκατάθεση για προσκόμιση των Προσωπικών Δεδομένων των αιτητών στο αρμόδιο Τμήμα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας για έλεγχο των Κοινωνικοοικονομικών Κριτηρίων.

    Κ. Αξιολόγηση Αιτήσεων


    Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από την ομάδα που θα καθοριστεί από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και έργων και ο κωδικός έγκρισης ή απόρριψης θα στέλνεται μέσω της πλατφόρμας με SMS ή email. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτητής θα πρέπει να ενημερώνεται και για τον λόγο απόρριψης. Ο κωδικός έγκρισης θα ισχύει για διάστημα περίπου 2 μηνών από την πρώτη μέρα δικαιώματος υποβολής αίτησης. Διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει ο αιτητής να προβεί σε αγορά του ποδηλάτου. Ο κωδικός έγκρισης θα είναι μοναδικός και θα συνδέεται μόνο με μια αίτηση.


    Λ. Υποβολή Στοιχείων και Παραστατικών μέσω της πλατφόρμας για εξασφάλιση της επιδότησης από τον αγοραστή μετά την αγορά του ποδηλάτου:

     8. Τιμολόγιο προμηθευτή ποδηλάτου το οποίο θα περιλαμβάνει:
        · Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
        · Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
        · Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
      9. Προδιαγραφές ποδηλάτου από το σημείο πώλησης, για επιβεβαίωση ότι τηρεί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές
      10. Απόδειξη εξόφλησης τιμολογίου
         · Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
         · Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
         · Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
      · Φωτογραφία Ποδηλάτου
       · Υπεύθυνες Δηλώσεις
          · Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή και αγοραστή με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018). Το έντυπο βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.
          · Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και εξουσιοδότηση επαλήθευσης τους, καθώς και συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για τους σκοπούς της αίτησης.
        → Η ημερομηνία απόδειξης εξόφλησης τιμολογίου θα πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία έγκρισης για επιδότηση αγοράς ποδηλάτου.
        → Το τιμολόγιο και η απόδειξη εξόφλησης θα πρέπει να είναι εκδομένα στο όνομα του αιτητή / δικαιούχου.
        → Σε περίπτωση μη χρήσης και λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών σε προ εγκριθείς αίτηση δεν θα πρέπει να αποκλείει τον δικαιούχο από το να υποβάλει αίτηση με το νέο σχέδιο.
        → Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω στοιχείων και παραστατικών μέσω της πλατφόρμας για καταβολή της επιδότησης θα οριστεί από την αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης των δράσεων του Γενικού Σχεδίου.
        → Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, δύναται, όπου κρίνει σκόπιμο, να ζητείμ επιπρόσθετα δικαιολογητικάμ για την εξέταση της επιδότησης.

        Μ. Αξιολόγηση Στοιχείων και Παραστατικών για Καταβολή της επιδότησης
      Η αξιολόγηση των στοιχείων και παραστατικών για καταβολή της επιδότησης θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας από την ομάδα αξιολόγησης των αιτήσεων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα ενημερώνεται το Λογιστήριο του ΥΜΕΕ ούτως ώστε και αυτό με την σειρά του να προχωρεί στην καταβολή των επιδοτήσεων.
      Με την ενημέρωση του λογιστηρίου για καταβολή της επιδότησης θα πρέπει αυτόματα να αποκλείεται από το σύστημα η συμμετοχή των εν λόγω αιτητών δικαιούχων από τα σχέδια επιδοτήσεων του 2022 και 2023.

      Ν. Υποβολή Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού


      · Θα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Εξουσιοδότηση για Πληρωμές από το FIMAS (σε περίπτωση που αυτή δεν έχει υποβληθεί στο παρελθόν, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ-International Bank Account Number), προς επιβεβαίωση των στοιχείων που θα αναγράφονται στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Νοείται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα είναι στο όνομα του δικαιούχου.

       → Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω στοιχείων του Τραπεζικού Λογαριασμού για καταβολή της επιδότησης θα οριστεί από την αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης των δράσεων του Γενικού Σχεδίου.
       → Τα στοιχεία των Τραπεζικών Λογαριασμών θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, στην διεύθυνση πιο κάτω
       Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα Δημοσίων Έργων
       Λεωφόρος Στροβόλου 165,
       2048, Στρόβολος
       Λευκωσία

      Ξ. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εν λόγω δράσεις είναι η εξής:

       1) Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο μέσω της Πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Όλα τα στοιχεία και αποδεικτικά έντυπα που περιγράφονται στην Παράγραφο Ζ θα δηλώνονται και επισυνάπτονται κατά το στάδιο αυτό. Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά δεν θα γίνονται δεκτές από το σύστημα. Κατά την υποβολή της αίτησης θα τονίζεται ότι κανένα δικαιολογητικό δεν θα γίνεται αποδεκτό εκ των υστέρων και μετά τη τελική υποβολή της αίτησης.
        Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές εάν πληρούν τα κριτήρια δικαιούχων και αν υποβληθούν εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου που θα οριστεί από την αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης των δράσεων του Γενικού Σχεδίου ή μέχρι εξαντλήσεως του ετήσιου διαθέσιμου κονδυλίου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια θα απορρίπτονται.
       2) Με τη λήξη περιόδου Υποβολής αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας κατά πόσο οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια του σχεδίου. Με τον έλεγχο του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας οι προ-εγκριθείς αιτήσεις θα κληρωθούν με την χρήση διαδικτυακής εφαρμογής για έγκριση αιτήσεων και οι επιτυχείς θα λάβουν έγκριση για αγορά και υποβολή των στοιχείων που καταγράφονται στην Παράγραφο Η.
        3) Με την υποβολή και έγκριση αίτησης από την Ομάδα Διαχείρισης της Δράσης, ο αιτητής θα λαμβάνει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο/ ή στο κινητό του τηλέφωνο αυτοματοποιημένο μήνυμα με τον κωδικό της έγκρισης του, τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για την αγορά ποδηλάτου. Ο κωδικός έγκρισης θα αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας και θα ισχύει για διάστημα περίπου 2 μηνών από την πρώτη μέρα δικαιώματος υποβολής αίτησης

         Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης, ο αιτητής θα λαμβάνει με τον ίδιο τρόπο αυτοματοποιημένο μήνυμα με τον λόγο απόρριψης.

         Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων επιδότησης θα είναι με βάση τον αύξοντα αριθμό που θα καθορίζεται βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης.
        4) Αφού προβούν στην αγορά του ποδηλάτου οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω της πλατφόρμας όλα τα στοιχεία και παραστατικά που απαιτούνται βάση της παραγράφου Θ για εξασφάλιση της επιδότησης.

         Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων και παραστατικών που απαιτούνται βάση της παραγράφου Θ μέσω της πλατφόρμας για καταβολή της επιδότησης θα οριστεί από την αρμόδια Ομάδα Διαχείρισης των Δράσεων του Γενικού Σχεδίου.
        5) Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών που απαιτούνται βάση της παραγράφου Κ θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, στην πιο κάτω διεύθυνση:
         Κλάδου Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα Δημοσίων Έργων
         Λεωφόρος Στροβόλου 165,
         2048, Στρόβολος, Λευκωσία
        6) Η αξιολόγηση των στοιχείων και των παραστατικών για εξασφάλιση των επιδοτήσεων όπως περιγράφονται στην Παράγραφο Θ θα γίνεται από την ομάδα αξιολόγησης των αιτήσεων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Με την ολοκλήρωση της κάθε αξιολόγησης θα συμπληρώνεται λίστα αξιολογημένων αιτήσεων όπου θα ενημερώνεται αυτομάτως μέσω της πλατφόρμας και θα στέλνεται για καταβολή επιδοτήσεων από το Λογιστήριο του ΥΜΕΕ.

         Με την ενημέρωση του λογιστηρίου για καταβολή της επιδότησης ο εγκριθείς αιτητής αυτόματα θα αποκλείεται από το σύστημα η συμμετοχή στο σχέδιο επιδοτήσεων του 2023.
        7) Οι αιτητές που εγκρίθηκαν αλλά δεν προέβησαν σε αγορά ποδηλάτου ή προέβησαν στην εν λόγω αγορά και δεν υπόβαλαν τα στοιχεία και παραστατικά εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων θα χάνουν την ευκαιρία για επιδότηση. Θα μπορούν ωστόσο να υποβάλουν εκ νέου αίτηση με τη διαδικασία που θα ανακοινωθεί το επόμενο έτος, 2023. Αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα – δηλ. ο κωδικός θα πρέπει να συνδέεται με τον αιτητή έτσι ώστε όσοι έκαναν χρήση του κωδικού να αποκλείονται τα επόμενα έτη ενώ όσοι δεν χρησιμοποίησαν τον κωδικό που εξασφάλισαν να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
         Σημειώνεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορεί ο δικαιούχος να παραχωρεί το δικαίωμα επιδότησης του σε άλλο άτομο. Για διασφάλιση αυτού, θα ελέγχεται ότι το τιμολόγιο και η απόδειξη πληρωμής έχουν εκδοθεί στον αιτητή / δικαιούχο.

         Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να επιλέγεται το μέρος με την «Υπεύθυνη Δήλωση» του αιτητή ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι αληθή.

         Επίσης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να επιλέγεται το μέρος όπου ο αιτητής δίνει τη συγκατάθεση του για χρήση των προσωπικών του στοιχείων.

         Σημειώνεται ότι η δήλωση ψευδών στοιχείων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

         Επίσης θα υπάρχει υποσημείωση ότι «Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνετε με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, Ν.138(I)/2001.

         Ο. Ερμηνείες – Θεσμοί – Τροποποιήσεις

         1) Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος, ερμηνεύει, συμπληρώνει και τροποποιεί όπου αιτιολογημένα παρουσιάζεται πρόβλημα, τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου που διευκολύνουν την εφαρμογή του.
         2) Τα στοιχεία των αιτητών μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το ΥΜΕΕ για λόγους έρευνας σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας.

        Π. Γενικά

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποτείνονται στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Εργων ή στον Κλάδο Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα Δημοσίων Έργων αριθμό τηλεφώνου 22806697 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου podilato@mcw.gov.cy είτε να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Γενικού Σχεδίου Δράσης Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου για την Περίοδο 2021 – 2023 www.podilato.gov.cy.       ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ FIMAS.pdf

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.pdf

       Υπευθυνη Δήλωση 2022.pdf